KVKK

ILICA TERMAL OTEL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu yazı yoluyla otelimizi dijital veya fiziksel ortamda ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, siz ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

I) Veri sorumlusu

ILICA TERMAL OTEL

Adres: Ilıca, Aziziye Cad. Termal Tesisler, 25700 Aziziye / Ilıca/Aziziye/Erzurum

Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Ilıca Termal Otel tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

 1. Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

 2. Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek:

 3. Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.)

 4. Odalara erişimi yönetmek.

 5. Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine uyulmaması, hırsızlık, hasar veya ödemeyle ilgili olaylar).

 6. Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek, markalarımızı tanıtmak.

 7. İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uyarlamak ve geliştirme.

 8. Size gönderdiğimiz ticari teklifleri ve promosyon mesajlarını özelleştirmek.

 9. Açık rızanızın olduğu durumlarda Ilıca Termal Otel ve bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan özel teklifler ve yeni hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek.

 10. Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan ilişkilerimizi yönetmek.

 11. Hedeflenen iletişimleri göndermek amacıyla rezervasyon geçmişine ve müşterilerin seyahat tercihlerine dayalı olarak segmentasyon işlemlerini gerçekleştirmek.

 12. İstatistik ve ticari puanlar geliştirmek ve raporlama gerçekleştirmek.

 13. Yeni veya eski müşterilerin tercihlerini bilmek ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak.

 14. Açık rızanızın olduğu durumlarda size bültenler, promosyonlar ve turizm, otel veya hizmet teklifleri göndermek veya sizinle telefondan iletişime geçmek.

 15. Bülten, promosyon, turizm teklifleri ve memnuniyet anketleri aboneliğinden çıkma isteklerini yönetme.

 16. İtiraz etme hakkını dikkate almak ve itiraz süreçlerini yönetmek.

 17. Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler vb.) gerçekleşmesi halinde Otelimizde kalan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerinden yararlanmak.

 18. Anket yapmak ve anket ile müşteri yorumlarını analiz etmek.

 19. İddiaları/şikayetleri yönetmek.

 20. Özellikle aşağıdaki alanlarda Otelimizin web siteleri kullanımınızı güvence altına almak ve geliştirmek:

 21. Gezinmeyi geliştirmek.

 22. Güvenlik ve sahtekârlık önleme sistemleri uygulamak.

 23. 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 24. İlgili diğer mevzuatların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek. (örneğin İSG Faaliyetleri, Vergi usul Kanunu Yükümlülükleri vb.)

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

1-Kimlik bilgileri (örneğin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası gibi).

2-İletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi, İletişim Adresiniz gibi).

3-Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi, uyruk).

4-Çocuklarınıza ilişkin bilgiler (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı).

5-Kredi kartı numaranız (banka tahsilat işlemi ve rezervasyon amaçları için).

6-Otele Varış ve Otele çıkış tarihleriniz.

7-Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)

8-Kuruluşumuzda konaklarken veya konakladıktan sonra sorularınız/yorumlarınız.

9-Size daha iyi hizmet verebilmemiz, sağlığınızı gözetmemiz ve spor komplekslerimizi kullanabilmeniz amacı ile işlemek zorunda olduğumuz hassas nitelikteki sağlık verileri

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

Otel bünyesinde hizmetlerin sağlanması amacıyla Kişisel verilerinize Ilıca Termal Otel ve iştirakleri tarafından erişilebilmekte, kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, bulut bilişim gibi) hizmet veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, Otel'in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ve belirlenen amaçlarla, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara Otelimiz teknik birimlerinin kontrolünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü ve sınırlı olacak şekilde (yurt içinde) aktarılabilmektedir ve/veya erişime açılabilmektedir.

Verilerinizin yurt içi aktarılması esnasında Otel'imiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilmektedir.

V)Yurt dışındaki üçüncü kişilerle kişisel verilerinizin paylaşılması

Kanun’un 9. Madde de belirtildiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara eğer kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma tespit ve ilan edilmediyse bile yazılı olarak taahhüt edilen ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin alınabildiği durumlarda ve Kanun 4/2. Maddesi uyarınca açık rıza ile veya kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında ise açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel ve özel nitelikte kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda barındırılabilecek ve yurt dışı bulutta tutulabilecektir.

VI) Otel Tesislerinin Kamera ile Gözetimi

Ilıca Termal Otel tesisinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği, misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntülere ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK hükümlerince haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; iş yerinde gerçekleşmesi olası, özellikle hırsızlık gibi bir takım eylemlerin teşhis edilmesidir. Bu kayıtlara yalnızca Otel'in yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir.

VI) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Ilıca Termal Otel veya Ilıca Termal Otel adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve/veya açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. İnternet sitemiz ve bağlantılı sosyal medya hesapları ile ilgili otomatik veri toplama yöntemlerimiz için KVK Saklama ve İmha politikamıza www.aziziyetermal.com ulaşabilirsiniz.


Kişisel verileriniz, Ilıca Termal Otel tarafından, yerel yönetimlere kanunla verilen faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Ilıca Termal Otele yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.erzurumaziziye.bel.tr adresindeki formu doldurarak, “Ilıca, Aziziye Cad. Termal Tesisler, 25700 Aziziye / Ilıca/Aziziye/Erzurum” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini info@aziziyetermal.com mail adresine iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.